Fastighets AB Järnbäraren
Fastighets AB Järnbäraren

GDPR/Tillgänglighet

 • Du skyddas av GDPR
  GDPR  (General Data Protection Regulation)

  Från och med den 25 maj 2018 hanterar Fastighets AB Järnbäraren dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR.
  GDPR ersätter tidigare PUL (Personuppgiftslagen) och kraven har skärpts vad gäller behandling av personuppgifter.
  Personuppgifter är all information som kan kopplas eller spåras till en nu levande person.
  Fastighets AB Järnbäraren (556392-8737) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, det gäller oavsett om du är vår hyresgäst,
  söker bostad hos oss, är vår samarbetspartner eller söker jobb hos oss.

  Fastighets AB Järnbäraren behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal vid bostadsuthyrning och
  förvaltning av våra fastigheter och vid anställning av ny personal.

  Fastighets AB Järnbäraren sparar och gallrar uppgifter enligt gällande lag och fastställd plan.

  Har du funderingar kring vilka uppgifter vi har om dig, hur vi behandlar dina uppgifter eller du vill kanske rätta eventuella
  felaktiga uppgifter så är du välkommen att kontakta oss;
  info@jarnbararen.se
  Tel 0370-33 24 00
  Besöksadress: Storgatan 4, Gnosjö

  Om du, efter vi tittat på vilka uppgifter vi har om dig, tycker att vi inte behandlar uppgifterna enligt gällande lag så har du rätt att vända dig till;
  www.integritetsskyddsmyndigheten.se
 • INTEGRITETSPOLICY

  GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som börjar gälla i hela EU/ESS den 25 maj 2018. Den ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL).

  I stora delar är förordningen väldigt lik personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet stärks och du får större kontroll över dina personuppgifter.

  Därför sparar vi personuppgifter
  Fastighets AB Järnbäraren sparar personuppgifter i sina olika verksamheter för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Vissa personuppgifter måste vi spara för att kunna leva upp till våra myndighetskrav. Annan behandling av personuppgifter bygger på frivillighet, vilket kan vara bilder eller filmer till exempel.

  För dig som surfar på jarnbararen.se kommer det inte innebära någon förändring, vi sparar ingen personlig information när du bara besöker webbplatsen. Däremot kan du välja att följa vissa sidor och få mail skickade när informationen uppdateras. Då behöver vi spara din e-postadress.

  Dina rättigheter stärks
  Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och sparas på ett säkert sätt. Vi har rutiner för hur vi sparar personuppgifter och varför. Vi sparar inte heller några personuppgifter längre än vad som behövs.
  Du har rätt att få veta vilken information Fastighets AB Järnbäraren har om dig och du har rätt att uppdatera eller radera dina uppgifter. Däremot får vi inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Du har rätt att få kopior på dina personuppgifter som vi har sparat i ett strukturerat format.

  Synpunkter och klagomål
  Personuppgiftsansvarig för Fastighets AB Järnbäraren är de politiska nämnderna som bestämmer ändamål för behandling av personuppgifterna. Om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter kan du kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta våra dataskyddsombud på dataskyddsombud@gislaved.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att höra av dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  Läs mer på Datainspektionens webbplats 
 • DINA RÄTTIGHETER
  Rätten till information
  Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas av ansvarig nämnd både när dina uppgifter samlas in och när du annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den ansvariga nämnden och det finns risk att du utsätts för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

  Rätten till radering
  Du har rätt att vända dig till kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@gislaved.se) om behandlingen av dina personuppgifter och be att uppgifterna som avser dig raderas.

  Uppgifterna måste ändå raderas i följande fall:
  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du har återkallat.
  • Om du motsätter dig att dina uppgifter behandlas inom ramen för myndighetsutövning eller allmänt intresse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre.
  • Om kommunen har behandlat dina uppgifter olagligt.
  Det finns undantag från rätten till radering t.ex. om bevarandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en laglig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

  Rätten till rättelse
  Du har rätt att vända dig till kommunens dataskyddsombud och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vi som kommun är också skyldig att se till att de uppgifterna vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade.

  Rätt till behandlingsbegränsning
  Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då Fastighets AB Järnbäraren utreder om du har rätt till radering.

  Rätt till tillgång
  Du har rätt att få en bekräftelse från Fastighets AB Järnbäraren om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna och följande information:
  • Varför vi behandlar personuppgifterna
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
  Fastighets AB Järnbärare har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

  Rätt till dataportabilitet
  När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

  Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering
  Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

  Rätten att göra invändningar
  Om kommunen behandlar dina uppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du rätt att invända mot detta.

  Om du invänder mot behandlingen får nämnden endast fortsätta att behandla dina uppgifter om det går att visa att det finns tvingande eller berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av lagliga anspråk.

  Du ska framföra din invändning skriftligen till kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@gislaved.se

  Rätten att lämna klagomål
  Om du anser att någon nämnd behandlar uppgifter om dig i strid med Dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till datainspektionen. Datainspektionen ska ta del av alla klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas. Datainspektionen måste meddela dig om tillsyn ska inledas eller inte inom tre (3) månader efter att ha tagit emot ditt klagomål. Om du som klagande inte får besked inom den tiden, kan du vända sig till domstol för att begära besked.
 • Tillgänglighetsredogörelse
  Fastighets AB Järnbäraren står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur jarnbararen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Vår nuvarande webbplats jarnbararen.se uppfyller delvis kraven på tillgänglighet men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är fullt tillgängliga. Då vi står inför produktionen av en helt ny webbplats under 2021 har den befintliga webbplatsen anpassat efter tillgänglighetsredogörelsen så långt det varit möjligt.

  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du behöver innehåll från jarnbararen.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

  E-post: info@jarnbararen.se
  Telefon: 0370 - 33 24 00 

  Myndigheten för digital förvaltning

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Dit kan du vända dig om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om tillgänglighet. https://www.digg.se/tdosanmalan